RVM Systems AB Integritetspolicy

Organisationsnummer 556614–4662

Vi ber dig noggrant läsa igenom integritetspolicyn för vår webbplats då den innehåller viktig information om vilka vi är, hur och varför vi samlar in, lagrar, använder och delar dina personuppgifter, dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kontaktar oss och tillsynsmyndigheter om du vill framföra klagomål.

Integritetspolicyn för denna webbplats är uppdelad i följande avsnitt:

 • Om oss
 • Vår webbplats
 • Hur vi samlar in och använder dina personuppgifter
 • Internationell överföring av dina personuppgifter
 • Cookies och annan spårningsteknik
 • Dina rättigheter
 • Hur vi säkrar dina personuppgifter
 • Hur du framför klagomål
 • Ändringar i denna integritetspolicy
 • Hur du kontaktar oss
 • Behöver du extra hjälp?

Om oss

Denna webbplats drivs av RVM Systems Limited. Vi är företagsregistrerade i Sverige – RVM Systems AB, Torshamnsgatan 35, 9 trappor, 164 40 Kista, Sverige. Vi är marknadsledande inom returlösningar och pantsystem i Sverige. Mer information finns på www.rvmsystems.com.

Vi samlar in, använder och ansvarar för vissa personuppgifterom dig. När vi gör det regleras vi enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela Europeiska unionen och som ”registeransvarig” ansvarar vi för den personliga informationen i enlighet med dessa lagar.

Vår webbplats

Denna integritetspolicy gäller endast när du använder vår webbplats www.rvmsystems.com.

Överallt på webbplatsen kan det finnas länkar till andra webbplatser som ägs och drivs av viss betrodd tredje part för att informera dig om fler tjänster samt om våra produkter och tjänster. Dessa andra webbplatser från tredje part kan också samla information om dig i enlighet med sina egna integritetspolicyer. För integritetsinformation som hänför sig till webbplatser från tredje part, vänligen ta del av deras integritetspolicy efter behov.

Hur vi samlar in och använder dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifterom dig när du besöker vår webbplats, kontaktar oss, gör en försäljningsförfrågan, skickar oss feedback, skickar material till vår webbplats och genomför kundundersökningar via vår webbplats.

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig, till exempel när du kontaktar oss.

De personuppgifter vi samlar in om dig beror på de specifika aktiviteter som utförs via vår webbplats. Denna information omfattar:

 • ditt namn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • information om eventuell feedback du ger oss via telefon, e-post, post eller via sociala medier
 • information om de tjänster du behöver
 • information om de tjänster vi tillhandahåller åt dig

Vi samlar in personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, kontaktar oss, gör en försäljningsförfrågan, skickar oss feedback, skickar material till vår webbplats och genomför kundundersökningar via vår webbplats.

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig, till exempel när du kontaktar oss.

De personuppgifter vi samlar in om dig beror på de specifika aktiviteter som utförs via vår webbplats. De omfattar information som vi använder för att:

 • svara på dina frågor
 • verifiera din identitet
 • tillhandahålla varor och tjänster till dig
 • anpassa vår webbplats och dess innehåll efter dina specifika preferenser
 • meddela dig om alla ändringar på vår webbplats eller av våra tjänster som kan påverka dig
 • förbättra våra tjänster
 • ge kundsupport

Denna webbplats är inte avsedd att användas av barn och vi samlar inte medvetet in eller använder personuppgifter om barn.

Vår rättsliga grund för hantering av dina personuppgifter

När vi använder dina personuppgifter måste vi ha en rättslig grund. Det finns olika juridiska grunder som vi förlitar oss på, beroende på vilken typ av personuppgifter vi hanterar och varför.

De rättsliga grunder vi förlitar oss på omfattar:

 • samtycke: när du har gett oss ett tydligt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter för ett specifikt syfte. Om hanteringen sker enligt denna rättsliga grund kan du när som helst återkalla ditt samtycke.
 • avtal: när vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för ett avtal vi har med dig, eller för att du har bett oss att vidta specifika steg innan vi ingår ett avtal
 • rättslig skyldighet: när vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna följa lagen (exklusive avtalsförpliktelser)
 • nödvändighet: när vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att skydda ditt eller någon annans liv
 • allmän uppgift: när vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller för våra officiella funktioner, och uppgiften eller funktionen har en tydlig rättslig grund
 • legitima intressen: när vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för våra legitima intressen eller en tredje parts legitima intressen (såvida det inte finns en god anledning att skydda dina personuppgifter som åsidosätter våra legitima intressen)

Ytterligare information – de personuppgifter vi samlar in samt när och hur vi använder dem

Läs följande avsnitt för mer information om när vi samlar in personuppgifter, vad vi samlar in och hur vi använder dem:

När information samlas in

När du kontaktar oss

Vilken information vi ber om

Kontaktuppgifter:
Namn, e-postadress och telefonnummer

Hur och varför vi använder dina personuppgifter

Vi ber om dessa för att:
— kommunicera med dig
— tillhandahålla våra varor och tjänster till dig
— tillhandahålla information om våra varor och tjänster till dig

Som laglig grund för att samla in och använda dina personuppgifter förlitar vi oss på legitima intressen när du inte är vår kund och vårt avtal med dig när du är vår kund.

Beroende på sammanhanget ingår det i våra legitima intressen att svara på dina frågor, behandla en försäljningsförfrågan eller svara på feedback.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra anställda så att de kan tillhandahålla våra tjänster till dig.

RVM Systems AB är ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer SE56614-4662 vars registrerade adress är Dackevägen 33, 177 34 Järfälla. Dina personuppgifter kommer att delas med vår organisation via RVM Systems AB som är vår ägare.

Vi delar också din information med tredje part för att hjälpa oss att driva, tillhandahålla, förbättra, integrera, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att tredje part efterföljer dataskyddslagar och säkerhet och säkerställer alltid att det finns tillämplig juridisk dokumentation.

Vi använder tjänsteleverantörer för att tillhandahålla webbplats- och applikationsutveckling och support, hosting, underhåll, säkerhetskopiering, lagring, analys och andra tjänster åt oss, vilket kan innebära att de får tillgång till, eller använder, information om dig.

Om en tjänsteleverantör behöver komma åt information om dig för att utföra tjänster för vår räkning, görs det enligt instruktioner från oss och de måste följa våra policyer och procedurer som har utformats för att skydda din information.

Vi delar personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter om det krävs enligt tillämplig lag.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter om vi har en avtalsenlig, laglig eller legitim skyldighet att göra det. Vi kommer att behålla sådan information så länge som det rimligen krävs för att uppfylla sådana avtalsenliga, lagliga eller legitima skyldigheter. Vi kan behöva behålla din information under ett antal år för att uppfylla dessa skyldigheter. Vi kan till exempel behöva följa en tillämplig EU-lag eller internationell lag avseende skatte- och redovisningskrav.

När vi inte har något syfte och lagliga grunder att använda din information kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att radera eller anonymisera den.

Om du måste tillhandahålla information och i så fall varför

Vi ställer krav på att du anger ditt namn och din e-postadress samt, beroende på omständigheterna, ditt telefonnummer, så att vi kan behandla en försäljningsförfrågan, svara på kommunikation med dig eller behandla en beställning av våra varor eller tjänster. Vi kommer att informera dig när vi samlar in information från dig om du är skyldig att tillhandahålla oss sådan information.

Internationell överföring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att överföras och hanteras i andra länder än i det land där du bor. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i det land där du bor.

Vi överför för närvarande inte dina personuppgifter till länder som ligger utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Skulle detta ändras kommer all överföring av dina personuppgifter att vara föremål för tillämpliga relevanta skyddsåtgärder, t.ex. godkännande av Europeiska kommissionen (som tillstånd enligt GDPR) som är utformade för att skydda dina integritetsrättigheter och förse dig med möjliga åtgärder vid den osannolika händelsen att dina personuppgifter missbrukas.

Om du vill ha mer information, vänligen kontakta oss (se Hur du kontaktar oss nedan).

Hur använder vi sociala medier?

Vi kan komma att använda sociala medier och sociala nätverkstjänster för att marknadsföra vårt företag och för att kommunicera med dig. För att göra detta behöver vi använda tredje parts tjänsteleverantörer, såsom Facebook, Twitter, LinkedIn, Wordpress och YouTube.

Våra sidor, grupper, flöden och kanaler i sociala medier administreras av dessa tredje parter:

Vår Facebook-sida administreras av Facebook, i enlighet med Facebooks integritetspolicy som finns på www.facebook.com/privacy/explanation.

Vårt Twitter-konto administreras av Twitter, i enlighet med Twitters integritetspolicy som finns på www.twitter.com/en/privacy.

Vårt Flickr-konto administreras av Flickr, i enlighet med Flickrs integritetspolicy som finns på www.flickr.com/help/privacy.

Vår YouTube-kanal administreras av Google, i enlighet med deras integritetspolicy på www.policies.google.com/privacy?hl=en.

Vår LinkedIn-sida administreras av LinkedIn, i enlighet med deras integritetspolicy som finns på www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vår Wordpress-webbplats administreras av Automattic, i enlighet med deras integritetspolicy som finns på www.automattic.com/privacy.

Vi exporterar inte information om våra följare från dessa sociala medieplattformar till våra egna system om vi inte har ditt uttryckliga samtycke eller om din offentliga profil är länkad till din organisation (t.ex. LinkedIn).

Vi kan komma att skicka meddelanden direkt till dig via sociala medier om du kontaktar oss via dessa plattformar. Vi strävar efter att ta bort dessa meddelanden så snart det rimligen är möjligt.

 

Cookies och annan spårningsteknik

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (t.ex. dator, smartphone eller annan elektronisk enhet) när du använder vår webbplats. Vi använder för närvarande inte cookies på vår webbplats.

Dina rättigheter

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) innehar du ett antal viktiga rättigheter, utan kostnad. Sammanfattningsvis omfattar dessa rättigheter att du:

 • får en rättvis hantering av din information samt insyn i hur vi använder dina personuppgifter
 • har tillgång till dina personuppgifter och viss annan kompletterande information som denna integritetspolicy redan är utformad för att ta itu med
 • kan kräva att vi korrigerar eventuella misstag i den information vi har om dig
 • kan kräva radering av personuppgifter i vissa situationer
 • kan få de personuppgifter om dig som du har gett oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en tredje part i vissa situationer
 • när som helst kan invända mot hantering av personuppgifter för direktmarknadsföring
 • kan invända mot att beslut fattas på automatiserade sätt som leder till rättsliga effekter som rör dig eller som i betydande grad påverkar dig
 • kan invända i vissa andra situationer mot vår fortsatta hantering av dina personuppgifter
 • på andra sätt kan begränsa vår hantering av dina personuppgifter under vissa omständigheter
 • kan kräva ersättning för skador orsakade av att vi har brutit mot lagstiftningen om dataskydd

För mer information om var och en av dessa rättigheter, inklusive omständigheterna under vilka de gäller, se Guidance from the UK Information Commissioner’s Office (ICO) om individers rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen:

 • mejla, ring eller skriv till oss,
 • ge oss tillräckligt med information för att kunna identifiera dig,
 • ge oss bevis på din identitet och adress (en kopia av ditt körkort eller pass samt en faktura eller kreditkortsräkning), och
 • beskriv den information som din begäran avser, inklusive eventuella konto- eller referensnummer, om du har tillgång till sådana uppgifter.

Hur vi säkrar dina personuppgifter

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter av misstag försvinner, används eller nås på ett obehörigt sätt. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till de personer som har ett verkligt skäl att behöva känna till dem. De som hanterar din information kommer endast att göra det på ett auktoriserat sätt samt omfattas av sekretess.

Vi har även rutiner för att hantera alla typer av misstänkta datasäkerhetsöverträdelser. Vi kommer att meddela dig samt alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om misstänkta datasäkerhetsöverträdelser när vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Hur du framför klagomål

Vi hoppas kunna svara på frågor eller lösa de problem som du tar upp om hur vi använder din information.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, framför allt om du arbetar eller normalt bor inom EES eller om någon påstådd överträdelse av dataskyddslagar har inträffat i det aktuella landet. Tillsynsmyndigheten i Storbritannien är Information Commissioner som kan kontaktas på https://ico.org.uk/concerns/ eller telefon: 0303 123 1113.

Ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy för webbplatsen publicerades den 20 augusti 2020 och uppdaterades senast den 20 augusti 2020.

Vi kan då och då komma att ändra integritetspolicyn för den här webbplatsen, när vi gör det kommer vi att informera dig via e-post vid mindre ändringar eller via e-post i förväg vid större förändringar, såsom ändringar av hanteringsändamålet, ändringar av vilka vi är eller förändringar av hur du kan utöva dina rättigheter i förhållande till hur vi använder dina personuppgifter.

Hur du kontaktar oss

Kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy eller den information vi har om dig.

Skicka ett mejl till mail@rvmsystems.com om du vill kontakta oss

Skriv till RVM Systems AB, Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista.

Behöver du extra hjälp?

Om du vill ha integritetspolicyn för denna webbplats i ett annat format (till exempel: ljud, stor skrift, punktskrift), vänligen kontakta oss (se Hur du kontaktar oss ovan).

TOP